Blog

PEŁNOMOCNICTWO

  1. Pełnomocnictwo „ do wszystkiego”

Instytucja pełnomocnictwa „do wszystkiego” nie istnieje. Nie można udzielić pełnomocnictwa do dokonywania wszelkich czynności prawnych, gdyż stwarzałoby ono zbyt duże niebezpieczeństwo dla mocodawcy. Każde pełnomocnictwo musi mieć określony zakres umocowania. W przeciwnym razie będzie ono bezwzględnie nieważne.

  1. Osoba pełnomocnika

Jeżeli chcesz, aby pełnomocnik reprezentował jednocześnie obie strony umowy, czyli będąc Twoim pełnomocnikiem mógł zawrzeć umowę ze sobą samym lub też mógł reprezentować obie strony umowy, musisz to jednoznacznie zastrzec w treści pełnomocnictwa (chyba że, wyjątkowo, ze względu na charakter dokonywanej czynności wyłączona jest możliwość naruszenia interesów mocodawcy - art. 108 k.c.)

  1. Pełnomocnictwo niewygasłe na wypadek śmierci.

Chociaż w treści pełnomocnictwa, można zastrzec, że jest ono niewygasłe na wypadek śmierci, to jednak nie oznacza, że pełnomocnik ma prawo działać nadal w imieniu nieżyjącego mocodawcy – może działać jedynie w imieniu jego spadkobierców, którzy przecież takie pełnomocnictwo mogą w każdej chwili odwołać (art. 102 § 2 k.c.).

  1. Pełnomocnictwo nieodwołalne

Samo zastrzeżenie w treści pełnomocnictwa, że jest ono nieodwołalne – nic nie daje.

Mocodawca może zrzec się odwołania pełnomocnictwa ale tylko „z przyczyn uzasadnionych treścią stosunku prawnego będącego podstawą pełnomocnictwa” – art. 101 § 2 k.c.).  Co oznacza ten tajemniczy „stosunek prawny będący podstawą pełnomocnictwa” ? To taka więź prawna, wobec której pełnomocnictwo pełni rolę drugorzędną, funkcję instrumentu służącego realizacji praw i obowiązków wynikających z tej relacji.

 

Przykład 1:  X udzielił Y pełnomocnictwa do jednorazowej czynności sprzedaży nieruchomości.        

Nawet jeżeli X zrzeknie się prawa do odwołania pełnomocnictwa, zrzeczenie to jest bezskuteczne, nieważne, gdyż pomiędzy X i  Y nie istnieje żaden stosunek prawny, który uzasadniałby to zrzeczenie.

Natomiast jeżeli X zawarł umowę przedwstępną sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, to ta umowa stanowi uzasadnioną przyczynę zrzeczenia się odwołania pełnomocnictwa  udzielonego Y do sprzedaży nieruchomości.                      

 

Przykład 2: X zawarł z Y warunkową umowę sprzedaży nieruchomości, odebrał całą cenę i udzielił Y pełnomocnictwa do przeniesienia własności tej nieruchomości, zrzekając się jednocześnie prawa do odwołania tego pełnomocnictwa.

Zrzeczenie to jest ważne, gdyż tym „stosunkiem podstawowym” jest zobowiązanie X wobec Y do przeniesienia własności nieruchomości.

Autor: Notariusz Beata Zdziebłowska-Gidian

Notariusz Beata Zdziebłowska-Gidian

Realizujemy pełen zakres czynności notarialnych, a w szczególności sporządzamy:

- akty notarialne
- akty poświadczenia dziedziczenia
- poświadczenia własnoręczności podpisu
- protesty weksli i czeków
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościoweul. Niecała 4, 05-800 Pruszków
tel.: 22 798 07 19
tel./fax.: 22 728 92 84
e-mail: kancelaria@notariuszwpruszkowie.pl