Blog

KORONAWIRUS A ALIMENTY U NOTARIUSZA

Ojciec mojego dziecka chce płacić alimenty w wysokości, która mi odpowiada. Sprawa w sądzie odbędzie się pod koniec roku. Co mogę zrobić, aby mieć pewność, że do tej pory alimenty na pewno będą płacone?

Jedynym wyjściem byłoby zawarcie umowy alimentacyjnej (art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego) w formie aktu notarialnego, w której ojciec dziecka podda siebie egzekucji, czyli ustanowi tytuł egzekucyjny w zakresie płatności przyjętych na siebie zobowiązań pieniężnych. Taki tytuł ma moc prawomocnego wyroku sądowego. Tak jak wyrok, po nadaniu mu klauzuli wykonalności przez sąd na posiedzeniu niejawnym (te posiedzenia nadal odbywają się w normalnym trybie), będzie podstawą do prowadzenia egzekucji przez komornika. Klauzula wykonalności będzie nadana niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od złożenia wniosku.

Czym jest „klauzula wykonalności”? To takie „polecenie” nakazujące wykonanie tytułu wykonawczego, w naszym przypadku – aktu notarialnego. W treści tego polecenia sąd stwierdza, że tytuł wykonawczy uprawnia do egzekucji, a wszystkie organy, urzędy oraz osoby, których to może dotyczyć, są zobowiązane do wykonania tego polecenia i udzielenia pomocy w jego wykonaniu. A zatem klauzula wykonalności otwiera drogę do prowadzenia egzekucji komorniczej.                          

Niezwykle istotne jest przy tym, że należności alimentacyjne zaspokajane są w drugiej kolejności, tuż po kosztach egzekucyjnych, czyli skuteczność egzekucji może być bardzo wysoka (art. 1025 Kodeksu postępowania cywilnego).

Umowa alimentacyjna jest bardzo korzystna dla stron, gdyż alimenty ustalają w wyniku zgody i porozumienia a nie konfliktu i narzuconego im rozwiązania. Trzeba jednak wiedzieć, że umową taką nie można zrzec się prawa do alimentacji, nawet w zamian za przysporzenie znacznej korzyści materialnej, np. za przeniesienie własności nieruchomości lub kapitału.

W tym znaczeniu umowa alimentacyjna ma charakter uzupełniający. Bezwzględnie obowiązujące przepisy regulujące powstanie, wykonanie i wygaśnięcie obowiązku alimentacyjnego sprawiają, że wola stron przy ustalaniu warunków umowy jest   ograniczona i fakt zawarcia umowy nie jest przeszkodą do wniesienia powództwa o ustalenie alimentów przez sąd (lub o stwierdzenie, że obowiązek alimentacyjny wygasł). Umową alimentacyjną można skonkretyzować postać świadczenia, terminy i miejsce jego wykonania,  wysokość alimentów, jak również sposób waloryzacji świadczenia.

Za prawidłową, skuteczną konstrukcję umowy alimentacyjnej odpowiada notariusz, a jej treść podlega kontroli sądowej przy nadawaniu klauzuli wykonalności. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, aby z takiej instytucji korzystać w szerokim zakresie, nie tylko obejmującym alimenty dla małoletnich dzieci.

 

Notariusz Beata Zdziebłowska-Gidian

Realizujemy pełen zakres czynności notarialnych, a w szczególności sporządzamy:

- akty notarialne
- akty poświadczenia dziedziczenia
- poświadczenia własnoręczności podpisu
- protesty weksli i czeków
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościoweul. Niecała 4, 05-800 Pruszków
tel.: 22 798 07 19
tel./fax.: 22 728 92 84
e-mail: kancelaria@notariuszwpruszkowie.pl