Blog

PUŁAPKI W UMOWIE O ZRZECZENIE SIĘ DZIEDZICZENIA

Czym jest umowa o zrzeczenie się dziedziczenia?

Umowa o zrzeczenie się dziedziczenia zawarta z osobą żyjącą jest umową wyjątkową, gdyż co do zasady, umowa o spadek po osobie żyjącej jest nieważna (art. 1047 k.c.)

Prawo jednak dopuszcza zawarcie takiej umowy pomiędzy spadkobiercą ustawowym (przyszłym) i spadkodawcą (przyszłym). Jest to jednak możliwe wyłącznie w formie aktu notarialnego.

Zrzekający się dziedziczenia zostaje wówczas wyłączony od dziedziczenia, tak jakby nie dożył otwarcia spadku (czyli chwili śmierci spadkodawcy).

A co ze zstępnymi (dziećmi, wnukami, prawnukami i.t.d.) tego, który zrzekł się dziedziczenia ?

One również zostają automatycznie wyłączone od dziedziczenia, chyba że umówiono się inaczej (art. 1049 § 1 k.c.).  No właśnie - „chyba że umówiono się inaczej”. Co to oznacza? Że możemy ograniczyć skutki zrzeczenia się dziedziczenia tylko do siebie samego lub też do siebie i innych zstępnych.  Można też „nie umawiając się inaczej” pozbawić prawa do dziedziczenia nie tylko siebie, ale też wszystkich swoich krewnych w linii prostej. Dotyczy to nie tylko tych krewnych, żyjących w chwili zawarcia umowy, ale i tych, którzy urodzili się już po jej zawarciu. W braku odmiennego zastrzeżenia w umowie, zstępni są wyłączeni od dziedziczenia z ustawy również wtedy, gdy zrzekający się spadkobierca zmarł przed spadkodawcą.

Trzeba jednak o tym wiedzieć.

A tego mamy prawo oczekiwać od notariusza, który jest zobowiązany udzielać stronom niezbędnych wyjaśnień dotyczących dokonywanej czynności notarialnej.  

Notariusz Beata Zdziebłowska-Gidian

Realizujemy pełen zakres czynności notarialnych, a w szczególności sporządzamy:

- akty notarialne
- akty poświadczenia dziedziczenia
- poświadczenia własnoręczności podpisu
- protesty weksli i czeków
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościoweul. Niecała 4, 05-800 Pruszków
tel.: 22 798 07 19
tel./fax.: 22 728 92 84
e-mail: kancelaria@notariuszwpruszkowie.pl