Blog

Małżonek – hazardzista! Co może notariusz?

W tej sytuacji decydujące znaczenie odgrywa czas. Jeżeli małżonkowie pozostają w ustroju wspólności majątkowej (a tak jest zazwyczaj) należy jak najszybciej zawrzeć umowę o rozdzielności majątkowej w formie aktu notarialnego. Wprawdzie małżonek hazardzisty nie uniknie odpowiedzialności za wcześniejsze zobowiązania, ale zabezpieczy się na przyszłość.

Jednak pamiętajmy ! Umowa majątkowa małżeńska jest skuteczna wobec wierzycieli tylko wtedy, gdy jej zawarcie było im wiadome. Ten fakt musi udowodnić małżonek hazardzisty.

W sytuacji dramatycznej należałoby dodatkowo wystąpić do sądu z pozwem o ustanowienie rozdzielności majątkowej z datą wsteczną (notariusz nie może tego zrobić). Orzeczenie sądu uwzględniające takie powództwo odnosi skutek wobec  wszystkich osób. Nie ma znaczenia, czy w chwili powstania ich wierzytelności, znali oni treść wyroku, czy też nie.

Takie „przymusowe” ustanowienie rozdzielności majątkowej mogłoby obowiązywać jeszcze przed datą poprzedzającą chwilę powstania długów, co całkowicie chroniłoby majątek małżonka hazardzisty.

Oczywiście, do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sądu, wierzyciele mogą domagać się zapłaty także z majątku wspólnego małżonków. Do takiego majątku zalicza się wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Tu jednak, w określonych przypadkach, mogłaby „zadziałać” zawarta umowa notarialna o ustanowieniu rozdzielności majątkowej. Taka umowa stanie się bezprzedmiotowa w chwili wydania przez sąd wyroku uwzględniającego powództwo małżonka hazardzisty.  

Notariusz Beata Zdziebłowska-Gidian

Realizujemy pełen zakres czynności notarialnych, a w szczególności sporządzamy:

- akty notarialne
- akty poświadczenia dziedziczenia
- poświadczenia własnoręczności podpisu
- protesty weksli i czeków
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościoweul. Niecała 4, 05-800 Pruszków
tel.: 22 798 07 19
tel./fax.: 22 728 92 84
e-mail: kancelaria@notariuszwpruszkowie.pl