Dokumenty

Dokumenty do aktu notarialnego

 1. ZBYCIE (SPRZEDAŻ/DAROWIZNA) NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZIAŁKA/DZIAŁKA ZABUDOWANA
 2. ZBYCIE (SPRZEDAŻ/DAROWIZNA) PRAWA DO LOKALU
 3. SPORZĄDZENIE TESTAMENTU
 4. POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA
 5. ODRZUCENIE SPADKU
 6. DZIAŁ SPADKU I ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI DZIAŁKA ZABUDOWANA/ NIEZABUDOWANA

 


 


ZBYCIE (SPRZEDAŻ/DAROWIZNA) NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ DZIAŁKA/DZIAŁKA ZABUDOWANA

WYKAZ DOKUMENTÓW

 1. Numer księgi wieczystej nieruchomości
 2. Wypis z rejestru gruntów*
 3. Tylko wtedy, gdy działka jest zabudowana - wypis z kartoteki budynków**
 4. Tylko wtedy, gdy odłączamy nieruchomość z księgi wieczystej i zakładamy nową księgę wieczystą - wyrys z mapy ewidencyjnej**
 5. Sposób nabycia nieruchomości (wypis z aktu notarialnego, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, odpis postanowienia o zasiedzeniu, itp.)
 6. Tylko wtedy, gdy nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku właściwego dla miejsca położenia nieruchomości
 7. Tylko wtedy, gdy nieruchomość została nabyta w drodze zasiedzenia - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od zasiedzenia właściwego dla miejsca położenia nieruchomości
 8. Tylko wtedy, jeżeli zbywana nieruchomość nabyta została z darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od darowizny/ zwolnieniu od podatku od darowizny
 9. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego*** - (jeśli jest, a w przypadku, gdy nie ma, decyduje informacja zawarta w Wypisie z Rejestru Gruntów, pkt 2)
 10. Zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta Uchwałą Rady Gminy o ustanowieniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w rozumieniu art. 8 w zw. z art. 9 i 10 ustawy z dnia 09 października 2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1777), nie znajduje się w strefie rewitalizacji zastrzegającej prawo pierwokupu na rzecz gminy ani też nie znajduje się w Specjalnej Strefie Rewitalizacji (jeśli nieruchomość leży w gminie Pruszków bądź w gminie Warszawa)
 11. Zaświadczenie, że nieruchomość nie jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją Starosty określającą zadania z zakresu gospodarki leśnej wydaną na podstawie inwentaryzacji stanu lasów
  1. zaświadczenie nie jest konieczne, jeśli nieruchomość leży w gminie
  2. zaświadczenie nie jest konieczne w sytuacji, gdy nabywcą bądź obdarowanym jest:
   • małżonek zbywcy (darczyńcy)
   • krewny lub powinowaty w linii prostej bez ograniczenia stopnia
   • krewny lub powinowaty zbywcy w linii bocznej do trzeciego stopnia
   • osoba związana ze zbywcą z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli
   • jednostka samorządu terytorialnego
 12. Tylko wtedy, jeżeli zapłata całości lub części ceny sprzedaży następuje z kredytu bankowego ? umowa kredytowa do wglądu
 13. Przy umowie sprzedaży ? warunki sprzedaży i płatności:
  1. kwota zapłaty
  2. data płatności
  3. sposób płatności (przelew/gotówka)
  4. nr rachunku bankowego właściwy do wpłaty
 14. Dane osobowe stron (sprzedawcy i kupującego/darczyńcy i obdarowanego):
  1. imiona i nazwiska
  2. imiona rodziców
  3. nr PESEL
  4. adres zamieszkania
  5. nr dowodu osobistego + data ważności
  6. stan cywilny

* Starostwo powiatowe według miejsca położenia nieruchomości
** Starostwo powiatowe według miejsca położenia nieruchomości
*** Urząd Gminy właściwy dla położenia nieruchomości, Wydział Architektury

Powrót do góry


 

ZBYCIE (SPRZEDAŻ/DAROWIZNA) PRAWA DO LOKALU

WYKAZ DOKUMENTÓW

 1. Sposób nabycia nieruchomości (wypis z aktu notarialnego, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, odpis postanowienia o zasiedzeniu, itp.)
 2. Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej o przysługującym prawie do lokalu
 3. Zaświadczenie z Urzędu Miejskiego o braku osób zameldowanych w lokalu
 4. Tylko jeśli księga wieczysta dla lokalu została założona - Numer księgi wieczystej nieruchomości
 5. Tylko wtedy, gdy nieruchomość została nabyta w drodze dziedziczenia - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku właściwego dla miejsca położenia nieruchomości
 6. Tylko przy umowie sprzedaży i tylko wtedy, jeżeli zapłata całości lub części ceny sprzedaży następuje z kredytu bankowego ? umowa kredytowa do wglądu
 7. Tylko przy umowie sprzedaży ? warunki sprzedaży i płatności:
  1. kwota zapłaty
  2. data płatności
  3. sposób płatności (przelew/gotówka)
  4. nr rachunku bankowego właściwy do wpłaty
 8. Dane osobowe stron (sprzedawcy i kupującego/darczyńcy i obdarowanego):
  1. imiona i nazwiska
  2. imiona rodziców
  3. nr PESEL
  4. adres zamieszkania
  5. nr dowodu osobistego + data ważności
  6. stan cywilny

Powrót do góry


 

 

SPORZĄDZENIE TESTAMENTU

WYKAZ DOKUMENTÓW

 1. Dane osobowe spadkodawcy (osoby sporządzającej testament)
  1. imię i nazwisko
  2. imiona rodziców
  3. nr PESEL
  4. adres zamieszkania
  5. nr dowodu osobistego + data ważność
 2. Dane spadkobiercy (osoby powoływanej do spadku)
  1. imię i nazwisko
  2. imiona rodziców
  3. nr PESEL
  4. adres zamieszkania
  5. nr dowodu osobistego + data ważności
 3. Dane spadkobiercy (ewentualnie - w przypadku osoby prawnej)
  1. pełna nazwa firmy
  2. numer rejestru
  3. REGON
  4. adres siedziby
 4. Jeśli w skład spadku wchodzą nieruchomości - numery ksiąg wieczystych wszystkich nieruchomości/ bądź dane dot. położenia lokalu, jeśli nie ma założonej księgi wieczystej
 5. Informację o tym, w jakiej części (całość bądź ułamek) spadkobierca ma dziedziczyć spadek
 6. Jeśli ma być zapis zwykły- informację o tym, jaki przedmiot ma być objęty treścią zapisu oraz na czyją rzecz taki zapis ma być dokonany
 7. Jeśli ma być zapis windykacyjny (przedmiotem zapisu nie może być udział) - informację o tym, jaki przedmiot ma być objęty treścią zapisu oraz na czyją rzecz taki zapis ma być dokonany Jeśli ma być polecenie - informację o tym, kto ma dokonać ww. czynności oraz na czym ma ona polegać
 8. Jeśli ma być pozbawienie prawa do zachowku (wydziedziczenie) - dane osobowe wydziedziczonego jak w punkcie 1 i powody wydziedziczenia

Powrót do góry


 

 

POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

WYKAZ DOKUMENTÓW

 1. Odpis zupełny aktu zgonu*
 2. Odpis skrócony aktu małżeństwa spadkodawcy (osoby zmarłej) **
 3. Odpis skrócony aktu urodzenia spadkobiercy (osoby dziedziczącej po zmarłym)
 4. Jeśli spadkodawca miał zamężne córki - odpis skrócony aktu małżeństwa córek
 5. Zaświadczenie o numerze pesel osoby zmarłej***
 6. Testament
  1. jeśli był - wyłącznie oryginał
  2. jeśli mamy go w naszej kancelarii - prosimy o jego dostarczenie bądź wykonamy wypis (6, 00 zł + 23 % VAT/stronę)
 7. Jeśli w skład masy spadkowej wchodzi nieruchomość mająca założoną księgę wieczystą - obowiązkowo nr księgi wieczystej nieruchomości
 8. Dane osobowe stron (spadkobierców):
  1. imiona i nazwiska
  2. imiona rodziców
  3. nr PESEL
  4. adres zamieszkania
  5. nr dowodu osobistego + data ważności
  6. stan cywilny

* Wydaje każdy Urząd Stanu Cywilnego
** Wydaje każdy Urząd Stanu Cywilnego
*** Urząd Gminy/Miasta, Wydział Ewidencji Ludności według ostatniego miejsca zameldowania osoby zmarłej

Powrót do góry


 

 

ODRZUCENIE SPADKU

WYKAZ DOKUMENTÓW

 1. Odpis skrócony aktu zgonu*
 2. Informacja o tym, czy zmarły pozostawił testament - prosimy o dostarczenie oryginału testamentu (jeśli klient nie dysponuje oryginałem, wystarczy oświadczenie, że wie, że taki dokument jest)
 3. Wskazanie kręgu spadkobierców ustawowych
 4. Wskazanie imion, nazwisk oraz adresów zamieszkania spadkobierców ustawowych
 5. Dane osoby lub osób odrzucających spadek (dane wynikają z dowodu osobistego - należy go mieć przy sobie):
  1. imiona i nazwiska
  2. imiona rodziców
  3. nr PESEL
  4. adres zamieszkania
  5. nr dowodu osobistego + data ważności
  6. stan cywilny

* Urząd Stanu Cywilnego właściwy dla miejsca ostatniego zamieszkania zmarłego
** Wydział Ewidencji Ludności Urzędu Gminy

Powrót do góry


 

DZIAŁ SPADKU I ZNIESIENIE WSPÓŁWŁASNOŚCI DZIAŁKA ZABUDOWANA / NIEZABUDOWANA

WYKAZ DOKUMENTÓW

 1. Wskazanie, jaki składnik odziedziczonego majątku ma przysługiwać danej osobie
 2. Jeśli są nieruchomości:
  1. wskazanie numeru księgi wieczystej nieruchomości
  2. wypis z rejestru gruntów*
  3. tylko wtedy, gdy działka jest zabudowana - wypis z kartoteki budynków**
 3. Sposób nabycia nieruchomości (wypis z aktu notarialnego, odpis postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku, odpis postanowienia sądu o zasiedzeniu, itp.)
 4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od spadku właściwego dla miejsca położenia nieruchomości
 5. Wypis z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego*** (jeśli jest, a w przypadku, gdy nie ma, decyduje informacja zawarta w Wypisie z Rejestru Gruntów, pkt 2)
 6. Tylko wtedy, jeżeli zbywana nieruchomość nabyta została z darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku - Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o uregulowaniu podatku od darowizny/ zwolnieniu od podatku od darowizny
 7. Tylko wtedy, gdy odłączamy nieruchomość z księgi wieczystej/ujawniamy podział nieruchomości/ zakładamy nową księgę wieczystą - wyrys z mapy ewidencyjnej**
 8. Tylko wtedy, gdy ujawniamy podział nieruchomości:
  1. decyzja podziałowa
  2. wypis z rejestru gruntów na wszystkie nowopowstałe działki
  3. wyrys z mapy ewidencyjnej wszystkich nowopowstałych działek
 9. Dane osobowe stron, tj. osoby, która daruje nieruchomość oraz osoby, która darowiznę przyjmuje (wynikają z dowodu osobistego - należy go mieć przy sobie)
  1. imiona i nazwiska
  2. imiona rodziców
  3. nr PESEL
  4. adres zamieszkania
  5. nr dowodu osobistego + data ważności
  6. stan cywilny

* Starostwo powiatowe według miejsca położenia nieruchomości
** Starostwo powiatowe według miejsca położenia nieruchomości
*** Urząd Gminy właściwy dla położenia nieruchomości, Wydział Architektury

Notariusz Beata Zdziebłowska-Gidian

Realizujemy pełen zakres czynności notarialnych, a w szczególności sporządzamy:

- akty notarialne
- akty poświadczenia dziedziczenia
- poświadczenia własnoręczności podpisu
- protesty weksli i czeków
- przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościoweul. Niecała 4, 05-800 Pruszków
tel.: 22 798 07 19
tel./fax.: 22 728 92 84
e-mail: kancelaria@notariuszwpruszkowie.pl